Nadace Olgy Havlové

K letošním nedožitým 85. narozeninám Olgy Havlové, první
ženy prvního demokratického prezidenta Československa po
roce 1948 – Václava Havla, vyzval Výbor dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové, města, obce a zájmové organizace k výsadbě
stromů věnovaných památce této výjimečné ženy.


V našem městě se k projektu připojil Junák – český skaut se střediskem v Jaroměři. V pondělí 22. října v 17 hodin byla lípa velkolistá vysazena poblíž skautského domečku Na Karlově.
Olga Havlová v roli první dámy byla oblíbená a respektovaná. Na
rozdíl od manželek předcházejících prezidentů (po roce 1948),
o nichž se mnoho nevědělo, se intenzivně věnovala charitativní
činnosti. Hlavním cílem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, kterou založila, se stala pomoc lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do
společnosti. Zanedlouho začaly vznikat v některých zemích Evropy i v zámoří pobočky vypomáhající této nadaci. Olga Havlová
navštěvovala nově vznikající centra pro děti s kombinovanými
vadami a zjišťovala, co by jim mohlo ulehčit život. Často ji bylo
vidět mezi seniory, v roce 1991 navštívila i zdejší léčebnu dlouhodobě nemocných.
(Poprvé jsme mohli vidět paní Olgu během krátké návštěvy prezidenta Havla v Jaroměři 27. ledna 1990.)
Díky aktivitám O. Havlové se o postižených spoluobčanech
začalo více mluvit i psát. …„Náš záměr je jednoduchý – pomoc
postiženým tak, aby si mohli pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc, která lidi – často v přeneseném slova smyslu – postaví na nohy.“ (O. Havlová, 1990) Její dobročinná práce
si získávala respekt světových politiků i kulturních osobností,
s nimiž se setkávala a vyměňovala zkušenosti. Od roku 1995 se
každým rokem v květnu uděluje Cena Olgy Havlové osobnosti
se zdravotním znevýhodněním, která se mimořádně zasloužila
o zlepšení podmínek života lidí s postižením.
Olga Havlová zemřela 27. ledna 1996. Lidé neváhali vystát nekonečnou frontu, aby jí vzdali čest a položili květiny v kapli jižního
křídla Pražského hradu. Je pohřbena v hrobce rodiny Havlových
na pražském Vinohradském hřbitově. V roce 1997 byl paní Olze
propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka In memoriam za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.
P. S. Jménem jaroměřských skautů bych ráda poděkovala TSM Jaroměř za úpravu prostoru pro výsadbu pamětní lípy. Nechť vyroste v košatý strom, jehož větve poskytnou nejen stín tolik žádaný
v parných létech, ale též dostatek medonosných i léčivých květů.
A na lavičce v jeho sousedství lze během odpočinku věnovat i malou vzpomínku na ženu pomáhající potřebným.